افکار سنجی شهروندان جهت همسو نمودن فعالیتهای شهرداری با نتایج نظرسنجی
  نام    نام خانوادگی    کد ملی    شماره تلفن  
  جنسیت    سن    میزان تحصیلات    منطقه سکونت  
  آدرس    تاریخ  1397/06/28
  ردیف  فعالیتهای شهرداری  اولویت  لطفاً خدمات را با ترتیب اولویت انتخاب نمایید
  1  احداث، کف سازی  اولویت اول  
  2  آسفالت  اولویت دوم  
  3  جدول گذاری معابر  اولویت سوم  
  4  اصلاح هندسی میادین و تقاطعات  اولویت چهارم  
  5  ترافیک و نصب سرعت گیر، تابلو علائم ترافیکی، چراغ راهنمایی، خط کشی معابر  اولویت پنجم  
  6  تملک و بازگشایی  اولویت ششم  
  7  تهیه و نصب پل عابر پیاده  اولویت هفتم  
  8  زیبا سازی (نورپردازی، مبلمان، رنگ آمیزی جداول و دیوارهای شهری)  اولویت هشتم  
  9  احداث سرویس بهداشتی  اولویت نهم  
  10  توسعه و احداث فضای تفریحی و توریستی  اولویت دهم  
  11  خدمات شهری و بهداشت و تنظیف سطح شهر  اولویت یازدهم  
  12  افزایش و توسعه ناوگان و حمل و نقل عمومی  اولویت دوازدهم  
  13  خدمات و برنامه های فرهنگی و اجتماعی  اولویت سیزدهم  
  14  آموزش شهروندی در جهت ارتقاء فرهنگ ترافیکی  اولویت چهاردهم  
  15  احداث مسیر سلامت و دوچرخه سواری  اولویت پانزدهم  
  16  نگهداری و توسعه فضای سبز  اولویت شانزدهم  
  ارسال فرم تکمیل شده

5.0.3.0
V5.0.3.0