پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
  افکار سنجی شهروندان جهت همسو نمودن فعالیتهای شهرداری با نتایج نظرسنجی
  نام    نام خانوادگی    کد ملی    شماره تلفن  
  جنسیت    سن    میزان تحصیلات    منطقه سکونت  
  آدرس    تاریخ  1398/01/02
  ردیف  فعالیتهای شهرداری  اولویت  لطفاً خدمات را با ترتیب اولویت انتخاب نمایید
  1  احداث، کف سازی  اولویت اول  
  2  آسفالت  اولویت دوم  
  3  جدول گذاری معابر  اولویت سوم  
  4  اصلاح هندسی میادین و تقاطعات  اولویت چهارم  
  5  ترافیک و نصب سرعت گیر، تابلو علائم ترافیکی، چراغ راهنمایی، خط کشی معابر  اولویت پنجم  
  6  تملک و بازگشایی  اولویت ششم  
  7  تهیه و نصب پل عابر پیاده  اولویت هفتم  
  8  زیبا سازی (نورپردازی، مبلمان، رنگ آمیزی جداول و دیوارهای شهری)  اولویت هشتم  
  9  احداث سرویس بهداشتی  اولویت نهم  
  10  توسعه و احداث فضای تفریحی و توریستی  اولویت دهم  
  11  خدمات شهری و بهداشت و تنظیف سطح شهر  اولویت یازدهم  
  12  افزایش و توسعه ناوگان و حمل و نقل عمومی  اولویت دوازدهم  
  13  خدمات و برنامه های فرهنگی و اجتماعی  اولویت سیزدهم  
  14  آموزش شهروندی در جهت ارتقاء فرهنگ ترافیکی  اولویت چهاردهم  
  15  احداث مسیر سلامت و دوچرخه سواری  اولویت پانزدهم  
  16  نگهداری و توسعه فضای سبز  اولویت شانزدهم  
  ارسال فرم تکمیل شده

5.1.0.0
V5.1.0.0